İlgili 3.Kişi için Aydınlatma Metni

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi .

İlgili 3. Kişiler için Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun’’) göre Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi’nin (“Şirket’’ olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanun’un ‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirketin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinizin Kanun’a uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

İlgili Kişi: Şirket ile iş ilişkileri kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler (İş Adamları, Öğretim Elemanı, Ziyaretçi, Katılımcı, Firma Yetkilisi, Proje Danışmanı, Ar-Ge Projesi Danışmanı, Teknokent Araştırmacısı vb.).

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliktir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi’nin tarafından

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

İlgili 3. Kişiler ile olan ilişkiler kapsamında işlenen veriler;

Kişisel ve İletişim bilgileri: Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi No, İmza/ Kaşe, E-İmza, SGK No, Öğrenci No, Online Görüşme için Hesap Adı, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-Posta Bilgisi, Fax, Çalıştığı Kurum Adresi

Mesleki Deneyim: Unvan, Üniversite/Fakülte/Bölüm, Çalıştığı Kurum Adı, Sektör Alanı, Uzmanlık Alanları, Yapılan Akademik Çalışmalar, Çalışma Alanları, Tezler, Projeler

Müşteri İşlem bilgileri: Fatura

Finans bilgileri: Banka hesap / IBAN Bilgisi

İşlem Güvenliği bilgileri: Mac Adres

Kişisel Görüş ve Düşünceler: Talep Yazısı, Kişisel Görüş, İş Fikri

Görsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraf, Video

Fiziksel Mekân Güvenliği: İlgili 3. kişilerin giriş -çıkış kayıt bilgileri ile alınan görüntü kayıtları


 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

İlgili 3. Kişilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; sözleşmenin ifası kapsamında ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat gereğince yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarla, tedarikçilerle, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle, finans kuruluşlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda, talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sadece kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesapları, e-posta, telefon gibi kanallardan ve Şirket lokasyonumuz ile ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan matbu form kanallarından sözleşme ilişkisi kurulması sırasında otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Şirket tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun’un 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Veri Sorumlusun Başvuru

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Şirketin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte  https://kvkk.pauteknokent.com.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi No:67 C Blok Zemin Kat Pamukkale /Denizli adresine,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) pauteknokent@hs01.kep.tr adresine veya
 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@pauteknokent.com.tr  adresine elektronik olarak

İletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Şirkete ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir.*

Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na  https://kvkk.pauteknokent.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.