Buluş Sahibinin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Formu

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi .

Buluş Sahibi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Formu


AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Şirketimiz tarafından Avrupa Patent Ofisi’ne başvuru amacıyla işlenebilecek kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati ve ilgili kişiden açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.


Kişisel verileriniz;

- Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

-Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

-Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

gibi amaçlarla işlenmektedir.


Şirketimizde işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No, Uyruk, İmza, Adres, Cep Telefonu Numarası, Telefon Numarası, Tebligat Adresi, Ülke Bilgisi, E-Posta

Özlük: Buluş Katkısı, Hak Oranı

Mesleki Deneyim Bilgileri: Unvan, Üniversite

Kişisel Görüş ve Düşünceler: Buluş İçeriği ve Özeti

Kişisel Veri Toplama Yöntemi:

Kişisel verileriniz, kişi beyanıyla (buluş sahibi) otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarımı:

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi, işbu metinde buluş sahibine ait yazılı kişisel verileri; 6698 KVKK kapsamında yeterli önlemler alınması kaydıyla, 9. maddenin 1. fıkrasında belirtilen ilgili kişinin açık rızasının alınması durumunda yurt dışına (Avrupa Patent Ofisi’ne) aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklama Ortamı:

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi; Buluş Sahibine ait verileri,

- kâğıt ortamında
- elektronik ortamda
- elektronik araçlarda (harddisk, flash bellek, CD, DVD vb.)

bulundurabilir, depolayabilir, işleyebilir.


İlgili Kişinin Hakları:

Buluş Sahibi, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yazılı şu haklara sahiptir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@pauteknokent.com.tr adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan ‘Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’na  https://kvkk.pauteknokent.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici Anonim Şirketi tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.


Ad-Soyad:


İmza:AÇIK RIZA ONAY FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli aydınlatma yapılmıştır. Bu doğrultuda bana ait Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Vergi No, Uyruk, İmza, Adres, Cep Telefonu Numarası, Telefon Numarası, Tebligat Adresi, Ülke Bilgisi, E-Posta, Buluş Katkısı, Hak Oranı, Unvan, Üniversite  ve Buluş İçeriği ve Özetine yönelik kişisel verilerin işlenmesine; 6698 KVKK 9. Maddesi uyarınca Avrupa düzeyinde patent sahibi olmak amacıyla ve yukarda belirtilen amaçlarla işbu metinde belirtilen kişisel verilerimin Yurt Dışına (Avrupa Patent Ofisi’ne) aktarılmasına; belirtilen amaçlar dışında kişisel verilerimin işlenmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımı(Kanunun 11. Maddesi) kullanabileceğim hususlarında veri sorumlusu tarafından aydınlatıldığıma ve söz konusu veri işleme işlemlerine kendi özgür irademle ve hiçbir baskı altında kalmadan bilerek ve isteyerekOnay veriyorum.                                                                Onay vermiyorum.

Adı-Soyadı     :                                                                     Adı-Soyadı      :


Tarih              :                                                                      Tarih              :


İmza               :                                                                      İmza               :